Czy to zima, czy to lato,
chcesz mieć humor? 
Jedź z "AGATĄ"!
 
 
 
Warunki uczestnictwa w imprezach BT "AGATA"
 
 1. Zawarcie umowy z BT "AGATA"  następuje w chwili podpisania przez kierownika grupy umowy - zgłoszenia wycieczki, po zapoznaniu się z warunkami uczestnictwa.
 
2. Po podpisaniu umowy należy zapłacić 30% wartości imprezy. Pozostałą część należy uregulować 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. Kierownik wycieczki jest zobowiązany do podania liczby uczestników jaka będzie w dniu wyjazdu.
 
3. Rezygnacja z imprezy może nastąpić w formie pisemnej 7 dni przed rozpoczęciem imprezy
 
4. Ceny imprez podane w ofercie skalkulowane są dla grup powyżej 42 osób w dniu wyjazdu
 
5. W razie mniejszej ilości uczestników w dniu wyjazdu, kierownik jest zobowiązany do zapłacenia za brakujące osoby 100% wartości imprezy
 
6. Na 15 uczestników przysługuje jedno miejsce gratisowe, w przypadku wycieczek rowerowych - jeden opiekun na 10 uczestników
 
7. BT "AGATA" zastrzega sobie prawo do zmian warunków umowy (termin, trasa, zmiana biletów wstępu) z przyczyn od niego niezależnych, we wcześniejszym porozumieniu z kierownikiem wycieczki.
 
8. Uczestnikom nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystali w czasie trwania imprezy z przyczyn niezależnych od biura.
 
9.  Biuro nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie trwania wycieczki spowodowane z winy uczestnika oraz za rzeczy pozostawione w autokarze, ośrodki
 
10. W przypadku nie dopuszczenia autokaru do jazdy przez policję, biuro zobowiązuje się do podstawienia następnego autobusu do 3 godzin od momentu cofnięcia, jeżeli nie zakłóci to realizacji programu lub zorganizuje wyjazd w innym terminie. 
 
11. Jeżeli z winy biura lub jego kontrahentów nie zostaną zrealizowane świadczenia zawarte w umowie, to biuro zobowiązuje się do zwrotu części wniesionej wpłaty
 
12. Wszelkie reklamacje w sprawie usługi powinny być zgłoszone w formie pisemnej nie później niż 3 dni po imprezie, potwierdzone przez pilota, przewodnika lub kierownika ośrodka BT "AGATA".
 
13. Biuro posiada ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Organizatora Turystyki "AXA"
 
14. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy, w porozumieniu obu stron mogą być rozstrzygnięte polubownie.