Czy to zima, czy to lato,
chcesz mieć humor? 
Jedź z "AGATĄ"!
 OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

w imprezach organizowanych przez Biuro Turystyczne „AGATA”
Biuro Turystyczne „Agata” Judyta Unruh jest organizatorem turystyki, posiada zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

ZEZWOLENIE NR 1656.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO).

1. Administratorem danych osobowych uczestników imprez turystycznych jest Biuro Turystyczne „Agata” Judyta Unruh z siedzibą w Rybniku.

2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Biuro Turystyczne „Agata” Judyta Unruh.

·        Zawarcie umowy następuje z Klientem w formie pisemnej lub ustnej po zapoznaniu się przez niego z ofertą wyjazdu wraz z warunkami uczestnictwa, oraz wpłaceniu zadatku w wysokości 30% ceny imprezy, który nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji uczestnictwa w imprezie turystycznej.

·        Pełna należność na imprezę winna być wpłacona przez Klienta w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy, jeżeli umowa została zawarta w terminie krótszym niż 30 dni przed imprezą należy wpłacić całość ceny imprezy.

·        Brak wpłaty powoduje wykluczenie z imprezy turystycznej.

·        W przypadku rezygnacji Klienta z przyczyn nie leżących po stronie B.T „Agata” w tym między innymi z powodu:

               - niedotrzymania przez Uczestnika określonych w umowie terminów wpłat,
          - niezgłoszenia się w miejscu wyjazdu podanym w umowie.

Uczestnik zostanie obciążony obowiązkiem zwrotu poniesionych kosztów związanych z częściowym wykonaniem umowy, których wysokość zależy od terminu rezygnacji i wynosi:

- 20% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła nie później jak 30 dni od daty rozpoczęcia       imprezy,

- 50% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w okresie między 30 - 7 dniem przed imprezą,
- 100% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w okresie krótszym niż 6 dni przed imprezą.

·        Organizator zobowiązuje się do realizacji programu wynikającego z oferty danej imprezy, o zmianach z przyczyn nie zależnych od biura, powiadamia klienta.

·        Organizator nie odpowiada za zmiany w programie które wynikają z przyczyn od niego niezależnych.

·        Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy z powodu małej ilości uczestników w terminie 14 dni od jej rozpoczęcia.

·        Niewykorzystanie przez Klienta w trakcie trwania imprezy wszystkich świadczeń (z przyczyn leżących po stronie Klienta) nie uprawnia do zwrotu zapłaconej należności lub jej części.

·        Organizator nie odpowiada za bagaż pozostawiony lub zgubiony przez klienta.

·        Za szkody wyrządzone przez Klienta, w trakcie trwania imprezy, odpowiedzialność ponosi on sam.

·        Oferty cenowe Organizatora imprez turystycznych tj. Biuro Turystyczne „Agata” Bożena Sadkowska na wyjazdach krajowych nie obejmują dodatkowego ubezpieczenia typu NNW.

·        W przypadku niewykonania lub nierzetelnego wykonania umowy przez Organizatora, Klientowi przysługuje prawo do reklamacji.

·        Organizator przyjmuje reklamację w formie pisemnej nie później niż 14 dni po zakończonej imprezie.

·        Biuro posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Organizatora Turystyki wystawione przez „Wiener TU S.A.” wymagane przez Ustawę Turystyczną.

·        W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają przepisy Ustawy Turystycznej z dnia 29.08.1997r (z późniejszymi zmianami) o usługach turystycznych.