Czy to zima, czy to lato,
chcesz mieć humor? 
Jedź z "AGATĄ"!
 


OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

w imprezach organizowanych przez:
Biuro Turystyczne „AGATA” 

Biuro Turystyczne „Agata” Bożena Sadkowska jest organizatorem turystyki, posiada zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. ZEZWOLENIE NR 3/99.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO).


 1. Administratorem danych osobowych uczestników imprez turystycznych jest Biuro Turystyczne „Agata” Sadkowska Bożena z siedzibą w Rybniku.

  2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Biuro Turystyczne „Agata” Bożena Sadkowska.

        · Zawarcie umowy następuje z Klientem w formie pisemnej lub ustnej po zapoznaniu się przez niego z ofertą wyjazdu wraz z warunkami uczestnictwa, oraz wpłaceniu zadatku w wysokości 30% ceny imprezy, który nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji uczestnictwa w imprezie turystycznej.

      · Pełna należność na imprezę winna być wpłacona przez Klienta w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy, jeżeli umowa została zawarta w terminie krótszym niż 30 dni przed imprezą należy wpłacić całość ceny imprezy.

           · Brak wpłaty powoduje wykluczenie z imprezy turystycznej.

       · W przypadku rezygnacji Klienta z przyczyn nie leżących po stronie B.T „Agata” w tym między innymi z  powodu:

            - niedotrzymania przez Uczestnika określonych w umowie terminów wpłat,
        - niezgłoszenia się w miejscu wyjazdu podanym w umowie.

            · Uczestnik zostanie obciążony obowiązkiem zwrotu poniesionych kosztów związanych z częściowym wykonaniem umowy, których wysokość zależy od terminu rezygnacji i wynosi:

            - 20% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła nie później jak 30 dni od daty rozpoczęcia imprezy,

            - 50% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w okresie między 30 - 7 dniem przed imprezą,
        - 100% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w okresie krótszym niż 6 dni przed imprezą.

       · Organizator zobowiązuje się do realizacji programu wynikającego z oferty danej imprezy, o zmianach z przyczyn nie zależnych od biura, powiadamia klienta.

           · Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy z powodu małej ilości uczestników w terminie 14 dni od jej rozpoczęcia.

         · Niewykorzystanie przez Klienta w trakcie trwania imprezy wszystkich świadczeń (z przyczyn leżących po stronie Klienta) nie uprawnia do zwrotu zapłaconej należności lub jej części.

              · Organizator nie odpowiada za bagaż pozostawiony lub zgubiony przez klienta.

              · Za szkody wyrządzone przez Klienta, w trakcie trwania imprezy, odpowiedzialność ponosi on sam.

       · Oferty cenowe Organizatora imprez turystycznych tj. Biuro Turystyczne „Agata” Bożena Sadkowska na wyjazdach krajowych nie obejmują dodatkowego ubezpieczenia typu NNW.

        · W przypadku niewykonania lub nierzetelnego wykonania umowy przez Organizatora, Klientowi przysługuje prawo do reklamacji.

            · Organizator przyjmuje reklamację w formie pisemnej nie później niż 14 dni po zakończonej imprezie.

           · Biuro posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Organizatora Turystyki wystawione przez „AXA TUiR” wymagane przez Ustawę Turystyczną.

         · W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają przepisy Ustawy Turystycznej z dnia 29.08.1997r (z późniejszymi zmianami) o usługach turystycznych.